english

Společnost Troup 2017

Společnost byla založena a zaregistrována jako občanské sdružení v roce 2004. Podle článku 3 stanov společnosti je jejím cílem všestranné povznesení uměleckého odkazu malíře a ilustrátora Miloslava Troupa. K dosažení tohoto cíle společnost organizuje pořádání výstav, propagační akce, vydávání publikací a další akce podporující zájem veřejnosti o odkaz Miloslava Troupa.

Název Společnosti obsahuje odkaz na rok 2017. Je tomu tak proto, že v tomto roce, v roce stého jubilea narození Miloslava Troupa by měla vyvrcholit první etapa práce Společnosti. A to sérií výstav ve viditelných kulturních centrech. V Praze i jinde v Evropě, případně i mimo Evropu.

Společnost si klade za cíl sdružovat majitele jednotlivých děl i větších souborů prácí Miloslava Troupa. Pomáhat s jejich uchováváním a adjustací, poskytovat poradenskou službu pro případné restaurování, či jinou péči.

Společnost spolupracuje s odborníky a získává jejich stanoviska k jednotlivým dílům i k celku Troupova uměleckého odkazu.

Společnost se snaží rozšiřovat okruh příznivců a zájemců. Organizuje pro ně informační schůzky komentované prohlídky pozůstalosti atd. Vytváří se tak platforma pro výměnu názorů, shromažďování a další rozšiřování získaných informací tak, aby se dostávaly k co největšímu počtu zájemců. K tomu jsou využívána tradiční média i nové technologie, především pak internetová prezentace.

Stanovy společnosti

Článek 1

Název společnosti
Názvem je SPOLEČNOST TROUP 2017.

Článek 2

Sídlo společnosti
Sídlem společnosti je Zlatá Koruna , Klášter 1.

Článek 3

Cíl činnosti společnosti
Cílem společnosti je všestranné povznesení uměleckého odkazu malíře a ilustrátora Miloslava Troupa. K dosažení tohoto cíle společnost organizuje pořádání výstav, propagační akce , vydávání publikací a další akce podporující zájem veřejnosti o odkaz Miloslava Troupa.

Článek 4

Členství ve společnosti

 1. Členství ve společnosti je otevřeno všem lidem, kteří chtějí podporovat povznesení uměleckého odkazu malíře a ilustrátora Miloslava Troupa.
 2. Členství ve společnosti vzniká zápisem do knihy členů společnosti.
 3. Členství ve společnosti zaniká výmazem z knihy členů společnosti.
 4. Každý člen společnosti má právo volit výkonný výbor společnosti a zúčastňovat se na všech akcích společností pořádaných.
 5. Povinností člena společnosti je účast na valné hromadě.

Článek 5

Valná hromada společnosti

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti
 2. Valná hromada se schází jedenkrát za pět let nebo dle potřeby častěji.
 3. Valnou hromadu svolává předseda společnosti.
 4. Valná hromada se sestává ze všech členů společnosti, z nichž každý má jeden hlas rozhodující.
 5. Valná hromada volí z členů společnosti předsedu, místopředsedu, a pokladníka na pětileté funkční období.
 6. Valná hromada rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z případné likvidace majetku společnosti.
 7. Valná hromada schvaluje stanovy společnosti a rozhoduje o jejich případné změně.
 8. Valná hromada rozhoduje o zániku společnosti.

Článek 6

Orgány společnosti

 1. Orgánem společnosti je tříčlenný výkonný výbor společnosti tvořený předsedou , místopředsedou a pokladníkem , kteří jsou voleni valnou hromadou společnosti.
 2. Jménem výkonného výboru společnosti i jménem společnosti jako celku jedná samostatně předseda společnosti nebo místopředseda.

Článek 7

Zásady hospodaření společnosti

 1. SPOLEČNOST TROUP 2017 jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
 2. Zdroje majetku společnosti jsou dary, sponzorské příspěvky, příjmy z grantů a podobně.
 3. S majetkem společnosti hospodaří výkonný výbor společnosti na základě ročního rozpočtu.
 4. O hospodaření je řádným způsobem vedeno účetnictví.